หน้าหลัก >> โครงการวิจัย

โครงการวิจัย
บทคัดย่อ ศึกษาสถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 3
ผลงานวิชาการเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 3
ผลงานวิชาการเรื่อง การศึกษาประสิทธิผลการใช้ถุงตวงเลือดของเจ้าหน้าที่ห้องคลอดโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 3
ศึกษาสถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 3
ประเมินผลสภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ปี 2559
ความชุกและปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในทารกอายุ 6 เดือน
การเปรียบเทียบผลการใช้กระบวนการเสริมพลังต่อภาวะโภชนาการของวัยเรียนกับวัยรุ่นที่มีภาวะโภชนาการเกิน
สถานการณ์การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะแรกเกิดของทารกในเขตสุขภาพที่ 3
สถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนเข้มแข็ง เขตสุขภาพที่ 3
ประสิทธิผลการใช้ถุงตวงเลือดของเจ้าหน้าที่ห้องคลอดโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 3
ความชุกและความสัมพันธ์ของระดับกรดยูริกในเลือดสูงกับองค์ประกอบกลุ่มอาการเมตาบอลิก ซินโดรมวัยทำงานและผู้สูงอายุ
พฤติกรรมการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้เลี้ยงดูเด็ก
การจัดการน้ำหนักเด็กระดับประถมศึกษาที่มีภาวะโภชนาการเกินด้วยกระบวนการเสริมพลัง
แนวทางการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศอ.3
การดำเนินงานบริการหลังคลอดที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการกับภาวะทันตสุขภาพของเด็กวัย
ประสิทธิผลการสอนตามโปรแกรมการให้ความรู้กราฟโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ (Vallop curve) และเส้นทางลูกรักในหญิงตั้งครรภ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการลดน้ำหนักของบุคลากรศอ. 3 ที่มีภาวะน้ำหนักและรอบเอวเกินมาตรฐาน
การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยโดยใช้แบบตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัย (Surgical Safety Checklist)
การทบทวนการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน และโรคท้องร่วงเฉียบพลัน

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>

 

ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
157 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์