หน้าหลัก >> โครงการวิจัย

โครงการวิจัย
ประเมินผลสภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ปี 2559
ความชุกและปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในทารกอายุ 6 เดือน
การเปรียบเทียบผลการใช้กระบวนการเสริมพลังต่อภาวะโภชนาการของวัยเรียนกับวัยรุ่นที่มีภาวะโภชนาการเกิน
สถานการณ์การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะแรกเกิดของทารกในเขตสุขภาพที่ 3
สถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนเข้มแข็ง เขตสุขภาพที่ 3
ประสิทธิผลการใช้ถุงตวงเลือดของเจ้าหน้าที่ห้องคลอดโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 3
ความชุกและความสัมพันธ์ของระดับกรดยูริกในเลือดสูงกับองค์ประกอบกลุ่มอาการเมตาบอลิก ซินโดรมวัยทำงานและผู้สูงอายุ
พฤติกรรมการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้เลี้ยงดูเด็ก
การจัดการน้ำหนักเด็กระดับประถมศึกษาที่มีภาวะโภชนาการเกินด้วยกระบวนการเสริมพลัง
แนวทางการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศอ.3
การดำเนินงานบริการหลังคลอดที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการกับภาวะทันตสุขภาพของเด็กวัย
ประสิทธิผลการสอนตามโปรแกรมการให้ความรู้กราฟโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ (Vallop curve) และเส้นทางลูกรักในหญิงตั้งครรภ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการลดน้ำหนักของบุคลากรศอ. 3 ที่มีภาวะน้ำหนักและรอบเอวเกินมาตรฐาน
การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยโดยใช้แบบตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัย (Surgical Safety Checklist)
การทบทวนการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน และโรคท้องร่วงเฉียบพลัน
โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ 3 ศาสตร์ พิชิต Office Syndorm
การปรับปรุงแนวทางการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาการพยาบาลดูแลผิวหนังทารกแรกเกิด
ความพึงพอใจของผู้รับบริการหญิงหลังคลอดต่อการให้บริการอยู่ไฟหลังคลอด
SELECT news_view.news_id, count(news_view.id_view) AS count_view, article_list.n_topic,c_id FROM article_list LEFT JOIN news_view ON (article_list.n_id = news_view.news_id) WHERE n_id='2655' GROUP BY news_view.news_id, article_list.n_topic order by count_view desc
Table 'news_view' is marked as crashed and should be repaired