ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
แผนผังเว็บไซต์ ศูนย์อนามยที่ 3
 
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผู้บริหารศูนย์อนามัยที่3
หน่วยงานในสังกัด
- สสจ.พิจิตร
- สสจ.กำแพง
- สสจ.ชัยนาท
- สสจ.อุทัย
- สสจ.นครสวรรค์
- เขตบริการสุขภาพที่3
ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ...
- แผนยุทธศาสตร์
- แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
- 2559
กฎ ระเบียบ ประกาศ ...

แจ้งเรื่องร้องเรียน
อนามัยมีเดีย ...
- คลิปวิดีโอ
- คลิปเสียง
- ไฟล์ภาพ
- โปสเตอร์ โรงเรียนพ่อแม่
- โรงเรียนพ่อแม่
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ความรู้สุขภาพ ...
- อนามัยแม่และเด็ก
- อนามัยวัยเรียน วัยรุ่น
- อนามัยวัยทำงาน
- อนามัยผู้สูงอายุ
- อนามัยสิ่งแวดล้อม
- ทันตสาธารณสุข
- โภชนาการ
- ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
- สุขาภิบาลอาหารและน้ำ
- กฏหมายสาธารณสุข
- การพัฒนาระบบราชการ
- รวมข้อมูลวิชาการ
กระดานถาม-ตอบ
บริการอื่นๆ (E-Service)
- เวปไซต์ห้องสมุด

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย (E-Mail) ...
- เข้าสู่ระบบอีเมล์
- สมัครขอใช้งานอีเมล์
- วิธีแก้ปัญหาการใช้งาน
ระบบขออนุมัติไปราชการ
Drive K Online
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
- รอบ 3 เดือน 59
- รอบ 6 เดือน 59
ระบบบริหารงานภายใน กรมอนามัย (Intranet)
ระบบงานบุคคลากร กรมอนามัย (HR)
ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC)
ระบบฐานข้อมูลกลาง กรมอนามัย (Data Center)
ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย (HKC)
ระบบการประชุม กรมอนามัย (Meeting)
โปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ศูนย์อนามัยที่5
บริการข้อมูลสถานการณ์แม่และเด็กของศูนย์อนามัยที่ 3
 
 
 
 
ติดต่อ ศูนย์อนามัยที่ 3 : เลขที่ 157 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร 0-5625-5451, 0-5632-5093-5 แฟกส์ 0-5625-5403
Copyright 2016 ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข