ประเมินผลสภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ปี 2559 (10/12/2561)
ความชุกและปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในทารกอายุ 6 เดือน (30/09/2561)
การเปรียบเทียบผลการใช้กระบวนการเสริมพลังต่อภาวะโภชนาการของวัยเรียนกับวัยรุ่นที่มีภาวะโภชนาการเกิน (11/09/2561)
สถานการณ์การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะแรกเกิดของทารกในเขตสุขภาพที่ 3 (20/07/2561)
สถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนเข้มแข็ง เขตสุขภาพที่ 3 (20/07/2561)
ประสิทธิผลการใช้ถุงตวงเลือดของเจ้าหน้าที่ห้องคลอดโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 3 (20/07/2561)
ความชุกและความสัมพันธ์ของระดับกรดยูริกในเลือดสูงกับองค์ประกอบกลุ่มอาการเมตาบอลิก ซินโดรมวัยทำงานและผู้สูงอายุ (02/07/2561)
พฤติกรรมการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้เลี้ยงดูเด็ก (23/04/2561)
การจัดการน้ำหนักเด็กระดับประถมศึกษาที่มีภาวะโภชนาการเกินด้วยกระบวนการเสริมพลัง (29/03/2561)
แนวทางการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศอ.3 (07/03/2561)