โครงการวิจัย
การศึกษาประสิทธิผลการใช้ถุงตวงเลือดของเจ้าหน้าที่ห้องคลอด กรณีศึกษา 8 โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 3 (20/07/2561)
การศึกษาสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนเข้มแข็ง เขตสุขภาพที่ 3 (20/07/2561)
การศึกษาสถานการณ์การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะแรกเกิดของทารกในเขตสุขภาพที่ 3 (20/07/2561)
เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่อง ความชุกและความสัมพันธ์ของระดับกรดยูริกในเลือดสูงกับองค์ประกอบกลุ่มอาการเมตาบอลิก ซินโดรมในกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 (02/07/2561)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง พฤติกรรมการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้เลี้ยงดูเด็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ (23/04/2561)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องการศึกษาผลของการจัดการน้ำหนักเด็กระดับประถมศึกษาที่มีภาวะโภชนาการเกินด้วยกระบวนการเสริมพลัง (29/03/2561)
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชื่อเรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ (07/03/2561)
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชื่อเรื่อง ความชุกและความสัมพันธ์ของระดับกรดยูริกในเลือดสูงกับองค์ประกอบกลุ่มอาการเมตาบอลิกซินโดรมในกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3 (25/01/2561)
ศึกษาผลการดำเนินงานบริการหลังคลอดที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น แผนกสูติ-นรีเวชกรรม (29/11/2560)
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการกับภาวะทันตสุขภาพของเด็กวัย (05/10/2560 14:38:38)