โครงการวิจัย
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องการศึกษาผลของการจัดการน้ำหนักเด็กระดับประถมศึกษาที่มีภาวะโภชนาการเกินด้วยกระบวนการเสริมพลัง (29/03/2561)
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชื่อเรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ (07/03/2561)
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชื่อเรื่อง ความชุกและความสัมพันธ์ของระดับกรดยูริกในเลือดสูงกับองค์ประกอบกลุ่มอาการเมตาบอลิกซินโดรมในกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3 (25/01/2561)
ศึกษาผลการดำเนินงานบริการหลังคลอดที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น แผนกสูติ-นรีเวชกรรม (29/11/2560)
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการกับภาวะทันตสุขภาพของเด็กวัย (05/10/2560 14:38:38)
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่องศึกษาผลประสิทธิผลการสอนตามโปรแกรมการให้ความรู้ เรื่อง กราฟโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ (Vallop curve) และเส้นทางลูกรัก ในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ (21/09/2560)
รายงานผลการศึกษา เรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลดน้ำหนักของบุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักและรอบเอวเกินมาตรฐานในศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ (03/05/2560)
การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยโดยใช้แบบตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัย (Surgical Safety Checklist) ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก แผนกห้องผ่าตัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 (20/03/2560)
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่องการทบทวนการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน และโรคท้องร่วงเฉียบพลัน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ (16/02/2560)
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่องศึกษาผลประสิทธิผลการสอนตามโปรแกรมการให้ความรู้ เรื่อง กราฟโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ (Vallop curve) และเส้นทางลูกรัก ในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ งานฝากครรภ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ (09/01/2560)