อินทราเน็ตศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
ประกาศจากผู้พัฒนาโปรแกรม
- ขณะนี้ผู้พัฒนาโปรแกรมได้ติดตั้ง อินทราเน็ตเวอร์ชั่นใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
มีอะไรเพิ่มเติมในเวอร์ชั่นใหม่นี้
1 ระบบติดตามงบประมาณโครงการ
2. ระบบขออนุมัติไปราชการ
- แบบขออนุมัติใช้รถยนต์ (อยู่ในขออนุมัติไปราชการ)
- ระบบขออนุมัติไปราชการ ได้เพิ่มการสรุปรายงานเพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ โดยสามารถพิมพ์เอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการขอเบิกได้เลย
- กรณีมีข้อผิดพลาดกรุณาติดต่อหน่วยไอทีของท่าน เพื่อประสานมาทางผมอีกที
นายสุ่กัณฑ์ เจียรวาปี ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
1 กุมภาพันธ์ 2560
 
ชื่อผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน: